Dodaj do ulubionych

Ruszają Przetargi

Ruszają przetargi na usługi leśne wykonywane w roku 2019. Pierwsze nadleśnictwa już ogłosiły postępowania.


To wyjątkowa sytuacja, nie spotykana w ubiegłych latach, by przetargi były ogłaszane już we wrześniu. Dlaczego tak jest? Chodzi o to, że Lasy chcą zdążyć przed 18 października, czyli wejściem obowiązku organizowania przetargów elektronicznych.

Jak będą wyglądać tegoroczne postępowania? Większość nadleśnictw zapewne zastosuje się do wskazówek, jakie w tym zakresie udzieliła im Dyrekcja Generalna LP w Warszawie. Zapewne we wszystkich umowach podobny lub identyczny będzie katalog kar.

Znaleźliśmy w internecie przetarg ogłoszony już przez jedno z nadleśnictw w południowej Polsce. Jak wygląda? Nadleśnictwo podzieliło wszystkie prace na dwa duże pakiety, wymaga m.in. dosponowania po jednym harwesterze w każdym pakiecie. Nie oznacza to oczywiście, że w innych nadleśnictwach podział na pakiety czy wymogi co do maszyn będą takie same.

Oto kilka parametrów tego pierwszego znalezionego przez nas przetargu na usługi leśne wykonywane w 2019 roku. Parametry te pochodzą z SIWZ lub wzoru umowy:
•    Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70% Wartości Przedmiotu Umowy.
•    Wielkości wskazane w układzie sortymentowym pozyskania drewna zawartym w SIWZ są oparte o szacunki brakarskie, a faktyczny rozmiar prac w tym zakresie zlecany Wykonawcy może się różnić do 25% w stosunku do zakresu wskazanego w układzie sortymentowym pozyskania drewna zawartym w SIWZ (układ sortymentów jest załącznikiem do SIWZ).
•    Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20% Wartości Przedmiotu Umowy.
•    Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Płatność w systemie płatności podzielonej.
•    Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena - 60 %; Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.
•    W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia: całość zabiegów z zakresu czyszczeń wczesnych i późnych oraz trzebieży wczesnych;
•    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 1% ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia.

Kary umowne

•    za zwłokę w przyjęciu Zlecenia o więcej niż 3 dni w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;
•    za zwłokę w realizacji prac na danej pozycji objętej Zleceniem w stosunku do terminu określonego w Zleceniu - w wysokości 1 % wartości prac brutto na danej pozycji objętej Zleceniem, w stosunku do których Wykonawca pozostaje w zwłoce, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
•    za zwłokę w zwrocie powierzchni, na której realizowane było Zlecenie z zakresu pozyskania drewna w wysokości 100 zł, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
•    w przypadku uszkodzenia drzew podczas zrywki w ilości większej niż 5 % drzew pozostających po zabiegu, a w przypadku pielęgnowania gleby w uprawach, w ilości większej niż 3 % drzew pozostających po zabiegu na pozycji objętej przedmiotem Zlecenia - w wysokości 10% wartości brutto prac na danej pozycji.

Przez uszkodzenie drzewa podczas zrywki rozumie się odarcie kory do drewna o pow. większej niż 20 cm2, natomiast przez uszkodzenie drzewa podczas pielęgnacji upraw rozumie się ścięcie pędu głównego lub uszkodzenie pielęgnowanych drzewek w sposób powodujący odsłonięcie łyka.    

Wielkość procentowa drzew uszkodzonych zostanie ustalona za pomocą powierzchni próbnej o kształcie prostokąta o wymiarach 20 x 50 m, wskazanej przez Przedstawiciela Zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji szkód (w przypadku braku możliwości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej, określenie poziomu uszkodzeń nastąpi na powierzchni wielkości 10 arów i kształcie wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem). 
•    w przypadku wykonywania ścinki pilarką wadliwą techniką – w wysokości 1.000 zł za każdą pozycję cięć ze stopniem wadliwych pni większym niż 20 %, stwierdzoną przy odbiorze prac.   

Wielkość procentowa wadliwych pni zostanie ustalona za pomocą powierzchni próbnej o kształcie prostokąta o min. pow. 10 arów zawierającej co najmniej 25 wyciętych drzew, wskazanej przez Przedstawiciela Zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji wad (w przypadku braku możliwości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej, określenie poziomu uszkodzeń nastąpi na powierzchni co najmniej 10 arów i kształcie wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem zawierającej co najmniej 25 wyciętych drzew).   

Niniejsza kara umowna nie ma jednak zastosowania do wykonywania ścinki pilarką w czyszczeniach późnych i trzebieżach wczesnych.
•    za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w wysokości 2.000 zł;
•    za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji - w wysokości 5.000 zł;
•    za każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji - w wysokości procentu wartości Przedmiotu Umowy odpowiadającego wartości procentowej kryterium oceny ofert „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” określonej w SIWZ;
•    za każdy przypadek niezastosowania oleju biodegradowalnego przy realizacji prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy – w wysokości 2.000 zł;
•    za każdy przypadek braku środków ochrony indywidualnej – 300 zł;
•    za każdy przypadek nieprawidłowego oznakowania powierzchni lub za każdy przypadek braku oznakowania powierzchni w przypadku realizacji prac polegających na zrywce, pozyskaniu lub rozdrabnianiu – 1.000 zł
•    W przypadku Odwołania Zlecenia z winy Wykonawcy, to wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości prac objętych Zleceniem, lecz nie mniej niż 2.500 zł.
•    W przypadku odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wartości Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia odstąpienia.
•    Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
•    Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
•    Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Zamawiającego w odbiorze prac na danej pozycji objętej Zleceniem - w wysokości 1 % wartości prac brutto na danej pozycji objętej Zleceniem, w stosunku do których Zamawiający pozostaje w zwłoce z odbiorem

 

Czytaj przygotowany przez GAZETĘ LEŚNĄ Poradnik przetargowy, w zakładce Dodatki

 

 

 
Dodano 11:17 25-09-2018


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama