Dodaj do ulubionych

Obszar Natura 2000

Gospodarka leśna prowadzona na terenie Natura 2000 musi uwzględniać zasady ochrony siedlisk rzadkich oraz zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.
 
W 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przywołał Polskę do porządku. A chodziło o słynną sprawę wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. TSUE orzekł, iż Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z przyjętych dyrektyw: ptasiej i siedliskowej, a jej działania w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszają prawo Unii.
Czym jest Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 i jak powinno prowadzić się prawidłową gospodarkę leśną na jej obszarze?

Zasięg i zasady
Nowa forma ochrony przyrody została wprowadzona do polskiego prawa w 2004 roku. Przystąpienie do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj do spełnienia postanowień zawartych w dyrektywach – ptasiej i siedliskowej. Dokumenty te zobowiązują kraje członkowskie UE do ustanowienia na swoim terytorium sieci obszarów, która ma być spójna i chronić siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, które są zagrożone w skali europejskiej.

Kraje, na terenie których wyznaczono obszary należące do Sieci Natura 2000 mają za zadanie podjęcia takich działań, które będą odpowiadać ekologicznym wymogom danych gatunków i siedlisk, w celu zachowania lub odtworzenia ich tzw. właściwego stanu ochrony. Natura 2000 obejmuje również obszary, które są łącznikami pomiędzy najcenniejszymi chronionymi obszarami, tzw. korytarze ekologiczne (np. lasy, tereny porośnięte krzewami i trawami, tereny wodno-błotne – tereny dolin rzecznych). Umożliwiają one migrację danych gatunków między określonymi siedliskami, zapewniają min. warunki do zdobycia pożywienia, ustanowienia terytorium, znalezienia partnera do rozrodu, czy ucieczkę przed drapieżnikami, pożarem itp.
Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.


Na terenie naszego kraju wyznaczonych jest obecnie 145 obszarów (ok. 17,8 proc. powierzchni Polski) specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 849 obszarów (ok. 12,3 proc. powierzchni Polski) ochrony siedlisk (SOO), które pokrywają około 21 proc. lądowej powierzchni kraju.


Sieć Natura 2000 chroni nie tylko siedliska i gatunki na lądzie, ale również morskie obszary polskiego Bałtyku. Nadzór nad terenami morskimi, które znajdują się poza granicami parków narodowych pełnią dyrektorzy urzędów morskich.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJDodano 16:50 20-02-2020


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama