Dodaj do ulubionych

Co jest biomasą leśną, a co nią nie jest?

 BIOMASA  Prawo

 

Sedno problemu wykorzystania biomasy w produkcji energii ze źródeł odnawialnych tkwi w definicji „biomasy leśnej”. Ważne są też ilościowe relacje między biomasą „agro” (produkty i odpady rolne) a biomasą „dendro” (produkty i odpady leśne).

 

Pierwszym konkretnym narzędziem prawnym regulującym wykorzystanie energetyczne biomasy jest wciąż jeszcze obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 roku. Jeszcze, ponieważ 27 lipca 2010 r. do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowelizacji tego rozporządzenia.

Konsultacje zakończyły się 3 sierpnia i poprawiona wersja projektu Rozporządzenia trafiła do konsultacji międzyresortowych. Piotr Czopek z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki zapewnia, że konsultacje międzyresortowe są już w na ukończeniu. Kolejnym etapem będzie więc proces uprawomocnienia nowego projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie z 2008 r. definiuje biomasę jako: „stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.”

W kwestii biomasy leśnej taki kształt definicji nie precyzuje jaki rodzaj drewna może zostać przeznaczony na cele energetyczne. Skoro mowa o „biodegradowalnych substancjach pochodzących z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji leśnej”, trzeba by dalej określić, co w procesie pozyskiwania drewna jest produktem, co odpadem, a co pozostałościami kwalifikowanymi do wykorzystania energetycznego.

Definicja taka pojawiła się we wspomnianym projekcie nowelizacji Rozporządzenia (projekt z 19 lipca 2010, wersja nr 1.4). Jako biomasę leśną rozumiano w nim: „biomasę powstałą na terenie lasu oraz w wyniku jej przetworzenia, a także biomasę stanowiącą odpad lub pozostałość z procesu przetwarzania biomasy powstałej na terenie lasu lub odpady z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej.”

 

„Biomasie leśnej” mówimy nie

Propozycja ta spotkała się z ostrą krytyką podczas konsultacji społecznych, w których wzięło udział 37 podmiotów związanych z przemysłem drzewnym, papierniczym, energetyką, ochroną środowiska, handlem i obrotem towarami, hutnictwem. Swoje zdanie wyraziły także związki zawodowe KK NSZZ „Solidarność”.

Kształt nowej definicji biomasy leśnej został zakwestionowany z powodu jego szerokiego zakresu (tak jakby w starej definicji zakres był węższy!). Ministerstwo argumentowało potrzebę wprowadzenia definicji biomasy leśnej jako narzędzia, „które ma na celu wyraźne określenia granicy przedmiotowego rodzaju biomasy, tak aby nie było problemu z jej zdefiniowaniem, co w dotychczasowej praktyce wielokrotnie miało miejsce.”

Zawarta w projekcie z 19 lipca 2010 r. definicja nie spełniła swojego zadania i w praktyce stworzyła możliwość energetycznego wykorzystania wręcz całości drewna pozyskiwanego w lasach, a także innej biomasy powstającej w lesie.

Efektem konsultacji społecznych była rezygnacja z wprowadzenia definicji biomasy leśnej, a zatem pozostawiono terminologię obowiązującą w Rozporządzeniu z 2008 r.

 

„Drewno pełnowartościowe” – tak!

Można by stwierdzić, że wszelkie starania okazały się bezskuteczne, gdyż dalej brak terminologii jasno definiującej zakres biomasy leśnej dopuszczonej do wykorzystania w energetyce, gdyby nie kolejna zmiana, będąca również efektem konsultacji społecznych.

Mowa tu o wprowadzeniu ograniczenia możliwości energetycznego wykorzystania produktów gospodarki leśnej poprzez wprowadzenie definicji drewna pełnowartościowego wyłączonego z zakresu biomasy.

Drewno pełnowartościowe to w świetle projektowanego rozporządzenia: „drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna.” Argumentem wiodącym jest konieczność przeznaczenia tego drewna dla potrzeb przemysłu drzewnego.

Druga istotna sprawa, którą wnosi projekt nowelizowanego rozporządzenia dotyczy ilości biomasy tzw. leśnej (czyli tego, co pozostaje po wyłączeniu drewna do klasy S3 włącznie), jaka może po 2014 r. (to także nowość!) zostać spalona lub współspalona wraz z innymi paliwami. Zmiany ilościowe spowodowały również zmiany relacji między biomasą pochodzenia leśnego, a tą pochodzącą z rolnictwa.

Najważniejsze zmiany prezentuję w tabeli, w której ujęto możliwy procentowy udział biomasy leśnej w łącznej masie biomasy wykorzystywanej w produkcji energii w źródłach odnawialnych.

 

Energetyka – zawodowa czy rozproszona?

W ostatecznym rozrachunku projekt zmiany rozporządzenia po zakończeniu konsultacji społecznych (projekt z 17 lutego 2011 r., wersja nr 2.6) zwiększa dostępność biomasy leśnej przeznaczonej do wykorzystania w energetyce. Jednakże w porównaniu z konsultowanym projektem (projekt z 19 lipca 2010 r., wersja nr 1.4) dostępność biomasy leśnej uległa zmniejszeniu na rzecz biomasy rolniczej.

Największa batalia toczyła się o wykorzystanie biomasy pochodzenia leśnego w jednostkach wytwórczych o mocy elektrycznej wyższej niż 5 MW. Przyczyna jest oczywista. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 r. i Krajowym planem działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wypracowano i promuje się alternatywę dla energetyki zawodowej, jaką jest system energetyki rozproszonej.

Chodzi tu o inwestycje w małej mocy jednostki wytwórcze rozmieszczone na terenie całego kraju, a zatem blisko dostawców paliw, w tym producentów i dostawców biomasy.

Do radykalnej zmiany definicji biomasy ostatecznie więc nie doszło. Zdefiniowano za to drewno pełnowartościowe, które wyłączono z wachlarza biomasy pochodzenia leśnego przeznaczonego do wykorzystania w celach energetycznych. W porównaniu do „starego” rozporządzenia z roku 2008 zwiększono jednak ostatecznie udział biomasy leśnej, którą można użyć jako paliwo w odnawialnych źródłach energii.

Jednym słowem relacje zostały ustalone i czekamy na ich uprawomocnienie poprzez skierowanie projektu rozporządzenia z inicjatywą ustawodawczą do Sejmu RP.

 

Łukasz Maszota

Project Manager w firmie Forest Consulting Center Sp. z o.o.

 

 

Możliwy procentowy udział biomasy leśnej w łącznej masie biomasy wykorzystywanej w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

 

Rok

Rodzaj jednostki wytwórczej

(wg mocy elektrycznej)

„Stare” Rozporządzenie (14.08.2008)

Konsultowany projekt nowego rozporządzenia (19.07.2010) wersja nr 1.4

Projekt Rozporządzenia po konsultacjach społecznych (17.02.2011) wersja nr 2.6

Ostateczna zmiana w toku konsultacji międzyresortowych

2012

 

>5 MW

>20MW

>20MW b*

45%

80%

80%

60% (+15%)**

80% (bez zmian)

80% (bez zmian)

50%

80%

80%

+5 %

brak zmian

brak zmian

2013

 

>5 MW

>20MW

>20MW b

30%

75%

75%

50% (+20%)

80% (+5%)

80% (+5%)

40%

80%

80%

+10%

+5%

+5%

2014

 

>5 MW

>20MW

>20MW b

15%

70%

70%

40% (+25%)

80% (+10%)

80% (+10%)

30%

80%

80%

+15%

+10%

+10%

2015

 

>5 MW

>20MW

>20MW b

0 %

60 %

60 %

30% (+30%)

80% (+20%)

80% (+20%)

20%

80%

80%

+20%

+20%

+20%

2016

>5 MW

>20MW

>20MW b

0%

50%

50%

25% (+25%)

70% (+20%)

70% (+20%)

20%

70%

70%

+20%

+20%

+20%

2017

 

>5 MW

>20MW

>20MW b

0%

40%

40%

25% (+25%)

70% (+30%)

70% (+30%)

20%

60%

60%

+20%

+20%

+20

2018

 

>5 MW

>20MW

>20MW b

Brak regulacji

25%

60%

60%

15%

60%

60%

 

2019

 

>5 MW

>20MW

>20MW b

Brak regulacji

25%

60%

60%

15%

50%

50%

 

2020

>5 MW

>20MW

>20MW b

Brak regulacji

Brak regulacji

15%

50%

50%

 

*b – jednostki o mocy elektrycznej wyższej niż 20 MW, w których spalana jest wyłącznie biomasa, ** – w nawiasie podano wartości zmiany ujęte w konsultowanym projekcie względem „starego” rozporządzenia
Dodano 08:26 06-04-2012


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama